NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

VOĆIN, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA


1


 • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme


Nema smještaja


U cijelosti


4.1.2022.


11.1.2022.


 

Posloprimac

Viša ili prvostupanjska


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07 i 94/13 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 10/97 ) i članka 29. Statuta Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin na 4. sjednici održanoj dana 04. siječnja 2022. godine donijelo je

O D L U K U o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice

Radno mjesto: ODGOJITELJ – 1 izvršitelj M/Ž – rad na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

te posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.):

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, nastavak predškolskog odgoja)
 2. položen stručni ispit

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – VŠS odgojitelj predškolske djece, odnosno prvostupnik odgojitelj predškolske djece (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom stažu – ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariji od 6 mjeseci:
  1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navede na internetskih stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jelenko“ Voćin, Trg Gospe Voćinske 2, s naznakom „natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice – NE OTVARATI“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

DJEČJI VRTIĆ JELENKO


pisana zamolba: Trg Gospe Voćinske 2, Voćin